Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Artykuł: Dane do ewaluacji

Dane, które należy wprowadzić w sekcji DANE DO EWALUACJI są bardzo ważne z punktu widzenia przyszłej ewaluacji. Zaznaczenie opcji dostępnych w tej sekcji jest istotne pod kątem liczby przyznanych punktów za publikację. Podstawą prawną, która tą kwestię reguluje jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Obowiązek wprowadzenia tych danych leży po stronie Importera Publikacji, ale uzupełnić je może każdy wprowadzający dane do PBN.

Aby uzupełnić dane w tej sekcji należy kliknąć na checkbox obok dostępnych opisów, mianowicie czy:

  • publikacja jest artykułem recenzyjnym – obowiązek wskazania czy publikacja jest artykułem recenzyjnym wynika z § 15 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, który mówi o wartości punktowej dla tego rodzaju publikacji,
  • czasopismo z którego pochodzi artykuł jest ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sciences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI – na podstawie art. 324 ust. 2a Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce checkbox jest aktywny TYLKO w przypadku gdy artykuł został opublikowany w 2017 lub 2018 roku w czasopiśmie nieujętym w tym czasie w wykazie czasopism naukowych
  • publikacja została opracowana w recenzowanych materiałach z konferencji uwzględnionej w Web of Science Core Collection – na podstawie art. 95 pkt 8 Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz – zgodnie z tym zapisem checkbox jest aktywny tylko w przypadku gdy artykuł został opublikowany w 2017 lub 2018 roku.
Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji