Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ocena wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Instrukcja do pobrania w pliku pdf jest dostępna tutaj: Instrukcja użytkownika_wykaz wydawnictw

Podstawowe informacje

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe tworzony jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Ostatni wykaz został ogłoszony komunikatem z dnia 29 września 2020 r. W celu umożliwienia poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki przez wydawnictwa nieujęte w tym wykazie, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zdecydował, że wydawnictwa będą mogły przesłać zgłoszenie za pośrednictwem aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w której  przygotowano dedykowane temu zadaniu funkcjonalności.

Zgłoszenie do KEN może przesłać każde wydawnictwo, w tym zagraniczne. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgłoszenie wydawnictwa może zostać dokonane w sposób bezpośredni, przez samo wydawnictwo, jak też za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), co jest istotne w przypadku wydawnictw zagranicznych.

 W tym celu należy wyznaczyć osobę reprezentującą podmiot, która będzie technicznie odpowiedzialna za przesłanie zgłoszenia w systemie PBN. Osoba ta, aby móc wypełnić formularz zgłoszenia wydawnictwa, będzie musiała zarejestrować konto w  PBN oraz nabyć dedykowane uprawnienia systemowe.

Harmonogram gromadzenia zgłoszeń:

 • 14 grudnia 2020 r. – uruchomienie możliwości przesyłania zgłoszeń wydawnictw
 • 1 marca 2021 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń od wydawnictw

Nabywanie uprawnień w systemie PBN

KROK 1: Rejestracja konta w PBN

W związku z tym, że gromadzenie zgłoszeń oraz ich późniejsza ocena będą odbywały się poprzez PBN, osoba wyznaczona przez wydawnictwo do technicznej obsługi zgłoszenia musi zarejestrować konto w tej aplikacji. Rejestracji konta można dokonać pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/auth/register. Jeśli osoba wyznaczona do reprezentowania wydawnictwa posiada już konto w PBN (zarejestrowane na  adres email pochodzący z domeny wydawcy) , nie ma potrzeby dokonywania ponownej rejestracji.

UWAGA!
Rejestrując konto w systemie PBN, jako loginu powinno się użyć maila służbowego pochodzącego z oficjalnej domeny wydawcy (nie dotyczy zgłaszania przez podmiot trzeci wydawcy zagranicznego, który nie posiada przedstawicielstwa w Polsce).

KROK 2: Nabywanie uprawnień do wysłania zgłoszenia

Formularze zgłoszenia o ocenę Komisji są prezentowane w PBN jedynie osobom o odpowiednich uprawnieniach systemowych. Uprawnienia te przypisane są roli „Reprezentant Wydawnictwa”. Role nadaje zespół helpdesk OPI PIB po weryfikacji osoby, która się o nią ubiega. Aby otrzymać rolę Reprezentant Wydawnictwa należy:

 1. Skontaktować się z zespołem wsparcia użytkownika OPI PIB poprzez system Helpdesk. Aby przejść do Helpdesk należy zalogować się do systemu PBN danymi użytymi podczas rejestracji konta (logowanie odbywa się na tej stronie https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login), a następnie wybrać przycisk HELPDESK znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

2. Zostaniemy automatycznie przekierowani do systemu wsparcia użytkownika – Helpdesk. W systemie Helpdesk klikamy w przycisk „Nowe zgłoszenie”.

3. Należy wypełnić zgłoszenie do zespołu wsparcia użytkownika OPI PIB. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
a) system, którego dotyczy zgłoszenie. Z listy należy wybrać „Polska Bibliografia Naukowa” (system Helpdesk powinien uzupełnić to pole automatycznie);
b) obszar, którego dotyczy zgłoszenie. Z listy należy wybrać „PBN Wykazy (czasopisma, wydawnictwa, konferencje)”;
c) temat zgłoszenia. Należy wpisać „Nadanie roli Przedstawiciel Wydawnictwa”.

Dotyczy wydawnictw polskich i wydawnictw zagranicznych posiadających reprezentacje w Polsce:

d) Opis zgłoszenia, w którym należy podać:

 • nazwę reprezentowanego wydawnictwa – pod tą nazwą zostanie utworzony w PBN profil wydawnictwa. Ta nazwa będzie również widoczna przy wysyłaniu zgłoszenia dodania wydawnictwa do wykazu oraz będzie prezentowana ewaluatorom oceniającym to zgłoszenie;
 • link do strony głównej wydawnictwa;
 • link do strony wydawnictwa, na której wskazano zgłaszającego, jako osobę związaną z wydawnictwem à na stronie powinno znajdować się imię i nazwisko
  oraz adres email zgłaszającego takie, pod jakimi zarejestrowano konto w systemie PBN.

Dotyczy zgłaszania wydawnictw zagranicznych nie posiadających reprezentacji w Polsce:

d) Opis zgłoszenia, w którym należy podać:

 • nazwę wydawnictwa, które chcemy zgłosić à pod tą nazwą zostanie utworzony w PBN profil wydawnictwa. Ta nazwa będzie również widoczna przy wysyłania zgłoszenia dodania wydawnictwa do wykazu oraz będzie prezentowana osobom oceniającym to zgłoszenie;
 • kraj, który jest siedzibą zgłaszanego wydawnictwa;
 • oświadczenie, że wydawnictwo nie ma siedziby w Polsce;
 • link do strony głównej wydawnictwa;
 • link do strony wydawnictwa ze wskazanym adresem jego siedziby;
 • nazwa podmiotu, który reprezentuje zgłaszający (zgłoszenie mogą dokonać podmioty wymienione w art. 7 ust. 1   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • do zgłoszenia należy załączyć skan upoważnienia kierownika podmiotu, reprezentowanego przez zgłaszającego. Skan musi zawierający informacje, że kierownik upoważnia osobę ubiegającą się o uprawnienia do zgłoszenia wydawnictwa w imieniu podmiotu. Skan powinien zawierać: nazwę podmiotu, imię i nazwisko oraz login (adres email z systemu PBN) upoważnianej osoby, nazwę wydawnictwa, które osoba ta będzie zgłaszać, podpis kierownika podmiotu.

4. Po wypełnieniu zgłoszenia należy wybrać przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Na adres email podany podczas rejestracji konta w PBN zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

5. Zgłoszenie o nadanie roli Przedstawiciel Wydawnictwa, będzie zweryfikowane przez zespół wsparcia użytkownika OPI PIB. Zespół weryfikuje:
a) czy podane w zgłoszeniu wydawnictwo nie znajduje się już na ministerialnym wykazie wydawnictw;
b) czy podane w zgłoszeniu wydawnictwo nie posiada już innego reprezentanta w systemie PBN.

W przypadku wydawnictw polskich:

a) czy konto w systemie PBN zostało zarejestrowane na adres email pochodzący z domeny wydawcy;
b) czy na stornie internetowej wydawnictwa można zweryfikować związek wydawnictwa z osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień.

W przypadku wydawnictw zagranicznych:

a) czy wydawnictwo ma siedzibę poza Polską;
b) czy podmiot, w imieniu którego złożone będzie zgłoszenie jest podmiotem wymienionym w art. 7 ust. 1   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
c) czy załączony skan upoważnienia zawiera wszystkie wymagane informacje.

UWAGA!

Zgodnie z przyjętą procedurą jedno wydawnictwo może złożyć w bieżącym naborze tylko jedno zgłoszenie. W związku z tym, każde wydawnictwo powinno posiadać jedynie jednego reprezentanta w systemie PBN. W trakcie weryfikacji przeprowadzanej na potrzeby nadania roli Reprezentant Wydawnictwa, zespół helpdesk OPI PIB będzie weryfikował, czy dane wydawnictwo nie posiada już reprezentanta w systemie.

6. Po weryfikacji zespół wsparcia użytkownika skontaktuje się z osobą ubiegającą o uprawnienia. Poinformuje o nadaniu uprawnień lub negatywnym wyniku weryfikacji. W przypadku nieudanej weryfikacji zgłaszający jest informowany o niespełnieniu kryteriów (np. w systemie PBN jest już inny przedstawiciel danego wydawnictwa, konto zarejestrowano na prywatny adres email, nie ma możliwości potwierdzenia związku osoby z wydawnictwem, które ta chce reprezentować). Zgłaszający ma możliwość ponownego ubiegania się o nadanie roli systemowej.

Cała komunikacja odbywa się poprzez system zgłoszeń Helpdesk. System Helpdesk wyśle zgłaszającemu powiadomienie każdorazowo, kiedy jego zgłoszenie otrzyma odpowiedź od zespołu wsparcia użytkownika OPI PIB. Zgłoszenie jest wysyłane na adres email podany w trakcie rejestracji konta w PBN i zawiera link kierujący bezpośrednio do jego treści.

Po otrzymaniu informacji, że weryfikacja przebiegła pomyślnie i nadano rolę systemową, można rozpocząć prace nad formularzem zgłoszenia wydawnictwa do oceny. Rola „Reprezentant Wydawnictwa” zostanie przypisana do konta w PBN, na którym użytkownik był zalogowany w momencie przejścia do systemu Helpdesk.

Formularz zgłoszenia dodania wydawnictwa do wykazu sporządzanego przez Ministra

Aby otworzyć formularz zgłoszenia, należy  (po nadaniu przez zespół wsparcia użytkownika roli Przedstawiciela Wydawnictwa), zalogować się do systemu PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login ), przejść do zakładki Wykazy, a następnie kliknąć w przycisk „Zgłoś wydawcę”.

Formularz posiada pięć sekcji:

 • zgłaszający;
 • wydawnictwo;
 • opis monografii;
 • stosowanie zasad etyki;
 • stosowanie procedur recenzji.

Aby możliwe było przesłanie formularza należy wypełnić wszystkie wymagane pola.

UWAGA!

Formularz nie ma możliwości zapisu wersji roboczej – należy go wypełnić w całości i wysłać po wypełnieniu. Po wysłaniu formularza nie będzie możliwości dokonania jego podglądu czy edycji. Nie będzie również można usunąć, wycofać czy wysłać ponownie.

Formularz – sekcja Zgłaszający

Po kliknięciu w ZGŁOŚ WYDAWCĘ system zaprezentuje formularz. W pierwszej jego części widoczne będą dane naszego konta w PBN z informacją, że nigdy w przyszłości nie będą one prezentowane w powiązaniu ze zgłoszeniem wydawnictwa do ministerialnego wykazu. Sekcja nie wymaga uzupełniania danych.

Formularz – sekcja Wydawnictwo

W kolejnej sekcji należy wypełnić informacje o wydawnictwie, które chcemy zgłosić do oceny Komisji Ewaluacji Nauki. Sekcja posiada następujące pola:

 • wydawnictwo – należy wybrać z listy nazwę wydawnictwa, w imieniu którego będziemy wysyłać formularz zgłoszenia. Zazwyczaj do wyboru będzie tylko jedna wartość. Wiele wartości może być prezentowane osobom, które posiadają rolę Przedstawiciela Wydawnictwa do więcej niż jednego wydawnictwa;
 • wydawnictwo z zagranicy – należy zaznaczyć jeśli zgłaszamy wydawnictwo z zagranicy, które nie posiada przedstawicielstwa w Polsce;
 • link do strony wydawnictwa – należy wprowadzić pełny link do strony www wydawnictwa;
 • opis profilu naukowego wydawnictwa – należy wprowadzić opis profilu naukowego wydawnictwa, które zgłaszamy do oceny. W opisie rekomendowane jest również podanie liczby cytowań monografii wskazanych w opisach bibliograficznych (sekcja Opis Monografii) z 3 baz: Google Scholar, Web of Science oraz Scopus. Opis nie może przekroczyć 7000 znaków ze spacjami;
 • dziedziny – należy zadeklarować co najmniej jedną dziedzinę, w której wydawane są jego monografie wydawnictwa. Dodatkowo będzie możliwość podania drugiej i trzeciej dziedziny. Informacja będzie interpretowana tak, że pierwsza (obowiązkowo podawana) dziedzina jest wiodącą dla wydawnictwa, natomiast druga i trzecia (podawane dobrowolnie) są istotne w kolejności ich podawania.
Formularz – sekcja Opis monografii

Do zgłoszenia należy załączyć opisy i pełne teksty 4 monografii naukowych wydanych przez to wydawnictwo oraz minimum jedną recenzję do każdej monografii.  Można to zrobić w sekcji Opis Monografii po kliknięciu w przycisk „Dodaj opis monografii”. Dodawane monografie muszą być wydane pomiędzy 2017 a 2020 rokiem.

Po wybraniu przycisku system zaprezentuje okno umożliwiające dodanie opisu monografii, pliku z pełnym tekstem monografii oraz plików z recenzjami.

Opis monografii składa się z:

 • tytułu monografii;
 • listy autorów monografii. Poszczególnych autorów należy oddzielić od siebie przecinkami;
 • informacji o miejscu wydania;
 • roku wydania – do wyboru lata z przedziału 2017-2020;
 • numeru ISBN monografii.

Wymagane jest dodanie jednego pliku z pełnym tekstem monografii  (przycisk „Dodaj monografię”) oraz od jednego do trzech plików z anonimowymi recenzjami.

Pliki muszą być w formacie PDF. Pojedynczy plik nie może przekroczyć 30 MB.

Pliki z pełnym tekstem monografii będą wykorzystywane tylko na potrzeby oceny zgłoszenia i nie będą prezentowane publicznie nigdy w przyszłości.

Po wypełnieniu wszystkich pól i dodaniu plików aktywny będzie przycisk „OK”. Należy go wybrać i ponownie użyć przycisku „Dodaj opis monografii”.

System wymaga dodania informacji o czterech monografiach (wraz z pełnymi tekstami i minimum jedną, a maksimum trzema recenzjami do każdej monografii).

UWAGA!

Dodawane recenzje muszą mieć charakter anonimowy. Z załączanych plików nie powinno być możliwości uzyskania informacji, kto był ich autorem.
Formularz – sekcja Stosowanie zasad etyki publikacyjnej

Po dodaniu monografii należy uzupełnić informacje o stosowanych w wydawnictwie zasadach etyki publikacyjnej. Sekcja zawiera następujące pola:

 • program antyplagiatowy – należy wskazać nazwę programu antyplagiatowego, jakiego używa wydawnictwo;
 • opis stosowanych zasad etyki publikacyjnej – opis nie może przekroczyć 7000 znaków ze spacjami;
 • link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą wydawniczą – należy wprowadzić pełny link do strony www wydawnictwa, na której opublikowana jest procedura wydawnicza.
Formularz – sekcja Stosowanie procedur recenzji naukowych

Sekcja zawiera następujące pole:

 • link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą wydawniczą – należy wprowadzić pełny link do strony www wydawnictwa, na której opublikowana jest ustalona procedura wydawnicza.
Formularz – oświadczenia

Aby wysłanie formularza było możliwe, należy złożyć oświadczenia dotyczące pracy z formularzem. Złożenie oświadczenia odbywa się w formie zaznaczenia pól typu checkbox.

Wysłanie formularza

Po wypełnieniu wszystkich sekcji formularza i złożeniu oświadczeń, aktywny będzie przycisk „Wyślij zgłoszenie” na samym dole formularza.  Po jego kliknięciu system zaprezentuje komunikat:

Aby sfinalizować wysyłkę należy potwierdzić czynność klikając w „Wyślij”. Po wykonaniu tej czynności formularz jest zapisywany w systemie – nie można go już edytować, usunąć czy podejrzeć jego treść.

Po pomyślnym dodaniu zgłoszenia, system wyśle maila na adres podany w trakcie rejestracji konta, potwierdzającego wysłanie zgłoszenia wydawnictwa do oceny Komisji Ewaluacji Nauki. Mailowe potwierdzenie będzie zawierało:

 • nazwę wydawnictwa, w imieniu którego wysłano zgłoszenie;
 • datę i godzinę wysłania zgłoszenia.

Kontakt – wsparcie użytkownika

 • OPI PIB zapewnia wsparcie techniczne użytkownika. Do zespołu obsługi zgłoszeń można zgłaszać błędy w działaniu aplikacji oraz kierować tam pytania natury technicznej.
 • Aby skontaktować się z zespołem helpdesk, należy po zalogowaniu do PBN kliknąć ikonę „Helpdesk” dostępną na górnym pasku. Zostaniemy przekierowani do systemu zgłoszeń obsługującego wiele aplikacji utrzymywanych przez OPI. Po wysłaniu zgłoszenia, system będzie informował nas na bieżąco o stanie zgłoszenia (również o odpowiedzi otrzymanej od operatora).
 • W przypadku wystąpienia błędu w aplikacji (po napotkaniu Błędozaura), przy wysyłaniu informacji do zespołu wsparcia użytkownika prosimy o przekopiowanie do treści zgłoszenia kodu błędu, który wyświetlił się w systemie. Ułatwi to naprawę błędu naszym programistom.
 • Zgłoszenia można wysyłać też nie będąc zalogowanym czy zarejestrowanym użytkownikiem PBN poprzez kliknięcie ikony „Helpdesk” na tej stronie https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home.