Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ekspercka ocena monografii naukowych

Instrukcja do pobrania w pliku pdf – instrukcja_użytkownika_ocena_monografii

Podstawy prawne

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji  jakości działalności naukowej ze zmianami z dnia 31.07.2020 r. § 3. 1. Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych może złożyć wniosek o przeprowadzenie eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane:

1) w ostatecznej formie w pierwszym, drugim albo trzecim roku okresu objętego ewaluacją;

2) w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją

oraz § 34b. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, może dotyczyć również monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane w ostatecznej formie w czwartym roku okresu objętego ewaluacją.

W celu zgłoszenia monografii do oceny eksperckiej zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności  naukowej ze zmianami z dnia 31.07.2020  należy do dnia 30 września 2021 roku złożyć na skrzynkę podawczą (ePUAP) wniosek, o którym mowa powyżej. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

 

UWAGA!
Dzień 30 września 2021 r. jest ostatnim dniem, w którym podmiot może wygenerować wniosek w module PBN i  wysłać wniosek na skrzynkę podawczą ministra.

Harmonogram zgłoszeń 

 • 12.07.2021 r. – uruchomienie możliwości wysyłania zgłoszeń i wniosków
 • 30.09.2021 r. godz. 23.59 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń i możliwości generowania wniosków

Podstawowe informacje

Gdzie i kto może dokonać zgłoszenia monografii

 1. Zgłoszenia monografii i generowanie wniosku odbywa się w module PBN z poziomu Profilu Instytucji PBN
 2. Zgłoszenia monografii i generowania wniosku dokonuje Importer Publikacji z rolą do całego podmiotu
 3. Zbiór zgłoszeń dla podmiotu, jak i wygenerowany już wniosek jest widoczny dla wszystkich osób z rolą Importera Publikacji do całości podmiotu

Jakie monografie mogą zostać zgłoszone do oceny

 1. Zgłaszane do oceny eksperckiej monografie muszą być monografiami opublikowanymi w wydawnictwie spoza ministerialnego Wykazu Wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 2. Zgłaszane do oceny eksperckiej monografie muszą zawierać link zapewniający dostęp do całości monografii przez cały okres ewaluacji oraz mieć wypełnione co najmniej pola wymagane przez moduł PBN dla monografii (pola określa rozporządzeniem o POL-on)
 3. Do oceny można zgłosić jedynie monografie, dla których podmiot posiada oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięcia na potrzeby ewaluacji, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • dla monografii wieloautorskich – oświadczenie autora, redaktora, autora przekładu lub redaktora przekładu;
  • dla monografii z oznaczonym autorstwem rozdziałów – oświadczenie redaktora lub redaktora przekładu.

UWAGA!
Oświadczenie autora rozdziału dla monografii z oznaczonym autorstwem rozdziałów nie upoważnia podmiotu do zgłoszenia takiej monografii do oceny eksperckiej.

 1. Do oceny można podać monografię pod redakcją (z oznaczonym autorstwem rozdziałów), będącą przekładem i będącą edycją naukową tekstu źródłowego.
 2. Monografie można zgłaszać w dyscyplinach należących do dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i nauk teologicznych. W ramach jednej dyscypliny podmiot może złożyć nie więcej niż 5 monografii.
 3. Monografie zgłaszane do oceny eksperckiej wraz z umieszczeniem ich w zbiorze monografii wybranych do zgłoszenia nie mogą być edytowane i nie podlegają scalaniu. Dla monografii ze zbioru zgłoszeń nie można usunąć  oświadczeń.

 1. W celu edycji monografii znajdującej się w „Zbiorze zgłoszeń” należy usunąć monografię ze „Zbioru zgłoszeń”, dokonać edycji wpisu i po zaktualizowaniu wpisu w Profilu Instytucji PBN raz jeszcze wybrać monografię do oceny.

UWAGA!
Dla monografii zgłoszonej do oceny system nie pozwala na usunięcie wszystkich oświadczeń.

Wniosek 

 1. Wniosek jest odzwierciedleniem zbioru wszystkich zgłoszeń dla podmiotu. Każdy wniosek otrzymuje swój unikalny identyfikator wniosku.
 2. W momencie wygenerowania wniosku system odkłada i zapisuje kopię metadanych monografii wraz ze wszystkimi przypiętymi obiektami oraz stanem tych obiektów na moment wysłania wniosku, jednocześnie blokując możliwość ich edycji w Profilu Instytucji PBN.

 1. Blokada edycji zgłoszonych monografii w Profilu Instytucji PBN trwa do momentu zakończenia oceny eksperckiej, a w przypadku pozytywnej oceny monografii do czasu zakończenia ewaluacji.

Formularz „Zgłoś monografię”

Formularz zgłoszenia monografii dostępny jest na Profilu Instytucji PBN wyłącznie dla Importerów Publikacji z rolą do całego podmiotu. Aby przejść do formularza należy zalogować się do modułu PBN; wejść na Profil Instytucji PBN i następnie kliknąć w przycisk „Zgłoś monografię” .

Formularz zawierający zbiór monografii możliwych do zgłoszenia do oceny eksperckiej zawiera wyłącznie monografie z Profilu Instytucji PBN z zaraportowanym wydawnictwem spoza Wykazu Wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

UWAGA!
Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności danych monografii zgłaszanych do oceny. W formularzu „Zgłoś monografię” system wskazuje wszystkie monografie, dla których nie wskazano wydawnictwa z listy. Jeśli dla wydawnictwa z listy wydawnictw w monografii nie wskazano wydawnictwa z ikonką mniswId system pokaże monografię w zbiorze możliwych do zgłoszenia monografii.

Monografie  do oceny eksperckiej

1.  W zbiorze monografii wskazanych jako możliwych do wysłania do oceny eksperckiej należy wskazać wybraną monografię i poprzez kliknięcie w przycisk „Wybierz” zaznaczyć monografię jako „Wybrane” (Krok 1)

2.  Dla wybranej monografii należy wskazać dyscyplinę, w której monografia zgłaszana jest do oceny poprzez kliknięcie w przycisk z odpowiednią dyscypliną (Krok 2).

UWAGA!
Monografia może być zgłoszona w więcej niż jednej dyscyplinie. Zgłoszenie monografii w więcej niż jednej dyscyplinie wymaga złożenia osobnego zgłoszenia. W tej samej dyscyplinie monografia może być zgłoszona tylko raz.

3. Zgłaszana monografia musi zawierać link zapewniający dostęp do pełnego tekstu (Krok 3). Bez uzupełnienia pola z linkiem system nie pozwala na zapisanie zgłoszenia. W przypadku braku linku przycisk „Zgłoś” pozostaje nieaktywny, a w polu z linkiem pojawia się informacja „Wymagane jest podanie linku do całości monografii”.

UWAGA!
Zapewnienie dostępu do pełnej treści zgłaszanej monografii leży po stronie podmiotu zgłaszającego. Moduł PBN nie sprawdza czy podany link gwarantuje dostęp do całości monografii. W przypadku braku dostępu do całości monografii dokonanie jej oceny nie będzie możliwe.

4. Każde zgłoszenie wymaga złożenia uzasadnienia. Uzasadnienie wypełnia się w polu tekstowym, zawierającym min. 200 a max. 2000 znaków (Krok 4)

5.  Po wybraniu monografii, wskazaniu dyscypliny, wpisaniu linku do całości monografii i wpisaniu uzasadnienia należy zgłosić monografię do oceny eksperckiej klikając w przycisk „Zgłoś” (Krok 5). System prezentuje informację potwierdzającą zgłoszenie monografii –   

Formularz „Zbiór zgłoszeń”

W celu wejścia w „Zbiór zgłoszeń” należy kliknąć w przycisk „Zbiór zgłoszeń” znajdujący się na Profilu Instytucji PBN.

W formularzu zbioru zgłoszeń system prezentuje wszystkie monografie, które podmiot wybrał do oceny. Dla monografii prezentowany jest jej tytuł, autor zgłoszenia, wskazana dyscyplina, link do całości monografii oraz uzasadnienie wysłania zgłoszenia.

UWAGA!
Każde zgłoszenie monografii może mieć innego autora zgłoszenia.

W formularzu zbioru zgłoszeń system prezentuje również liczbę monografii zgłoszonych w ramach danej dyscypliny. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń w danej dyscyplinie (max. 5 monografii w dyscyplinie) system nie pozwoli na wysłanie kolejnego zgłoszenia w dyscyplinie.

W sytuacji, w której podmiot złożył już w dyscyplinie 5 monografii, system nie pozwala na zgłoszenie kolejnej monografii w tej dyscyplinie. W formularzu „Zgłoś monografię” dyscyplina, dla której wykorzystano już limit zgłoszeń zostaje wyszarzana i nie można wybrać jej do kolejnego zgłoszenia.

W formularzu zbioru zgłoszeń istnieje możliwość wygenerowania wniosku (1) lub przejścia do formularza „Zgłoś monografię” (2) w celu dalszego zgłaszania monografii. Z poziomu formularza można również przejść do widoku danych dla zgłoszonej monografii (3) lub usunąć monografię ze zbioru zgłoszeń (4).

Wygenerowanie wniosku

W celu wygenerowania wniosku należy kliknąć w przycisk „Wygeneruj wniosek”. Po kliknięciu w przycisk system wyświetli komunikat, informujący, że Wygenerowanie wniosku jest ostatnim krokiem do zgłoszenia monografii do oceny eksperckiej, realizowanym w module PBN, po którym dalsza edycja wniosku jest niemożliwa. Wniosku nie będzie można ani poprawić, ani złożyć ponownie. Prosimy o weryfikację kompletności wniosku, gdyż wniosek niezawierający wymaganych informacji, w szczególności linku zapewniającego ekspertom dostępu do pełnej treści monografii, może stanowić podstawę do negatywnej oceny wniosku. Wniosek, który należy wysłać na skrzynkę podawczą (ePUAP) MEiN, zostanie wygenerowany w formie pliku PDF i będzie możliwy do pobrania również w terminie późniejszym.”

Potwierdzenie wygenerowania wniosku poprzez powtórne kliknięcie „Wygeneruj wniosek” (1) jest równoznaczne z zakończeniem składania wniosku w module PBN. We wniosku nie będzie już można dokonać żadnych zmian.  Kliknięcie w przycisk „Anuluj” (2) cofa edycję zapisywania wniosku – podmiot może dalej pracować nad zbiorem zgłoszeń.

Po zatwierdzeniu wygenerowania wniosku użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat – Wniosek, który należy przesłać na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra został wygenerowany.  Wniosek ten należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a następnie przesłać na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra do dnia 30 września 2021 r.  Wnioski przesłane przez ePUAP po 30 września 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z treścią komunikatu należy kliknąć przycisk „Rozumiem”. Proces generowania wniosku w module PBN zostaje zakończony.

Po wygenerowaniu wniosku system prezentuje identyfikator wygenerowanego wniosku, imię i nazwisko osoby, która wygenerowała wniosek, datę i godzinę wygenerowania wniosku, przycisk umożliwiający pobranie wniosku w formacie pdf oraz zbiór zgłoszeń dla danego wniosku, zawierający liczbę zgłoszeń w danych dyscyplinach i podstawowe dane zgłoszonych monografii. Pdf można pobrać w dowolnym momencie.

UWAGA!
Osoba generująca wniosek nie musi być autorem poszczególnych zgłoszeń.

Dla podmiotów, które wygenerowały już wniosek w systemie, formularz „Zgłoś monografię” staje się formularzem nieaktywnym.

Dla wniosków już wygenerowanych w module PBN w widoku wniosku wyświetlane są następujące komunikaty :

 1. „Zgłoszenie czeka na formalne potwierdzenie wpłynięcia wniosku na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra” – dla wniosków, które nie mają jeszcze potwierdzenia wpłynięcia na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra

2. „Zgłoszenie zostało potwierdzone. Wniosek wpłynął na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra” – dla wniosków, którym potwierdzono wpłynięcie na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra.

Uwaga! Potwierdzenie wpłynięcia wniosku na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra dokonuje w module PBN pracownik MEiN. Ze względu na obecny brak możliwości potwierdzenia w module PBN wpłynięcia wniosku na skrzynkę podawczą (ePUAP) ministra, wszystkie wygenerowane wnioski otrzymają komunikat brak potwierdzenia (pkt.1).