Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Poprawki błędów

Co oznaczają poszczególne błędy na liście zdarzeń z błędami i jakie działania należy podjąć żeby je poprawić?

Publikacje, w których zgodnie z rozporządzeniem o POL-on należy wprowadzić DOI lub URL, a w których nie wprowadzono tych informacji,  oraz monografie, w których dodatkowo brakuje numeru ISBN (zgodnie z rozporządzeniem jest on wymagany dla publikacji typu 'monografia’) nie będą  przeniesione do PBN 2.0. Są to błędy, które bezwzględnie należy poprawić jeśli publikacja ma zostać zmigrowana do PBN 2.0.

Ważne błędy wymagające poprawy zostały poniżej opatrzone * (gwiazdką).

Pozostałym nieprawidłowościom należy się przyjrzeć i ewentualnie poprawić występujące błędy.

Poniżej znajdują się informacje jakie działania należy podjąć, by dokonać poprawek błędów, które wykrył Hub Migracyjny.

Wszelkich poprawek należy dokonywać w Module Sprawozdawczym PBN. Poprawione dane w Hubie Migracyjnym aktualizowane są co godzinę.

Błędny język  – zwraca wyniki dla wszystkich publikacji, w których nie został w ogóle wprowadzony język publikacji lub język został wprowadzony niepoprawnie i system nie był w stanie go rozpoznać 

Wyjaśnienie: Pole „język” nie jest polem obowiązkowym do uzupełnienia w systemie PBN. Importer Publikacji może uzupełnić je podczas edycji, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli te dane nie zostaną uzupełnione publikacja zostanie zmigrowana do PBN 2.0 z niezdefiniowanym językiem.


Błędny kraj – zwraca wyniki dla wszystkich publikacji, w których jest zawarta informacja o konferencji, a wprowadzona konferencja nie ma informacji o kraju, w którym się odbyła lub informacja ta została wprowadzona niepoprawnie i system nie był w stanie jej rozpoznać;

Wyjaśnienie: Należy uzupełnić pole „kraj” w sekcji o konferencji. Należy je uzupełnić lub poprawić podczas edycji. 


Błędny DOI * – zwraca wyniki dla publikacji, w których identyfikator DOI został wprowadzony niepoprawnie, a zgodnie z rozporządzeniem o POL-on jest wymagany dla danego typu publikacji

Wyjaśnienie: Należy poprawić błędnie wprowadzony identyfikator DOI. Zazwyczaj taka poprawka dotyczy literówek, niepoprawnie wprowadzonych znaków lub brakujących cyfr.

Jeżeli w publikacji został wprowadzony błędny DOI, ale zostało uzupełnione pole link do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji (URL), to podczas migracji błędny numer DOI zostanie usunięty i publikacja zostanie przeniesiona tylko z URL.

Jeśli natomiast został wprowadzony błędny DOI, a pole link do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji pozostało puste, to taka publikacja nie zostanie przeniesiona do PBN 2.0. Błędny DOI w takim przypadku jest traktowany jak błąd typu Brak URL i DOI” (nie dotyczy tylko publikacji typu „rozdział”, gdzie, zgodnie z rozporządzeniem, nie jest wymagane podawanie DOI lub URL).


Błędny ISBN * – zwraca wyniki dla monografii, w których numer ISBN nie został wprowadzony w ogóle lub został wprowadzony niepoprawnie. Zgodnie z rozporządzeniem o POL-on ISBN jest wymagany dla publikacji typu „monografia”.

Wyjaśnienie: Należy poprawić błędnie wprowadzony numer ISBN. Zazwyczaj taka poprawka dotyczy brakujących cyfr, zbyt dużej liczby cyfr lub niepoprawnie wprowadzonych znaków.  Numer ISBN jest wymagany dla publikacji typu „monografia”.


Brak URL i DOI * – zwraca wyniki dla publikacji, w których zgodnie z rozporządzeniem o POL-on te dane są wymagane, nie wprowadzono ich, a system nie był w stanie odszukać linku do informacji o publikacji na podstawie numeru ISBN.

Wyjaśnienie: Należy uzupełnić co najmniej jedno z wymaganych pól. Rozporządzenie o POL-on określa, że należy podać DOI, a w przypadku jego braku adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji (dotyczy typów publikacji wymienionych w rozporządzeniu).

Publikacje, w których zgodnie z rozporządzeniem podanie DOI/URL jest wymagane, a które nie mają uzupełnionej przynajmniej jednej z tych informacji, nie zostaną przeniesione do PBN 2.0.


Rozdział w monografii bez oznaczenia – zwraca wyniki dla wszystkich rozdziałów, dla których w polu źródło (w PBN MS) zamieszczono książkę, bez oznaczonego autorstwa rozdziałów (błąd nie ma wpływu na migrację danych)

Wyjaśnienie: Należy poprawić wprowadzone do systemu dane o książce. Książka, która jest źródłem dla tego rozdziału powinna zostać oznaczona jako monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów.


Brak monografii – zwraca wyniki dla rozdziałów, które zostały wprowadzone bez informacji o książce, z której pochodzą – niewielki odsetek błędów tego typu w skali całego systemu PBN).

Wyjaśnienie: Rozdział wprowadzony do PBN powinien być powiązany z książką, z której pochodzi. Książka, która jest źródłem dla tego rozdziału powinna zostać oznaczona jako monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów. Należy powiązać rozdział z książką, z której pochodzi.


Konferencja w monografii – zwraca wszystkie wyniki dla monografii bez rozdziałów, które w Module Sprawozdawczym zostały zaraportowane z informacją o konferencji. Zgodnie z założeniami konwersji typów publikacji zostaną przeniesione do PBN 2.0 jako monografie bez informacji o konferencji (błąd nie ma wpływu na migrację danych).

Wyjaśnienie: Jeśli w monografii bez oznaczonego autorstwa rozdziałów została wprowadzona informacja o konferencji, Hub migracyjny domyślnie usunie tę konferencję z książki. Taka monografia wówczas zostanie zmigrowana do PBN 2.0 jako zwykła książka – w procesie ewaluacji otrzyma taką liczbę punktów, jaka przewidziana jest dla monografii.


URL z ISBN – zwraca wyniki dla publikacji, w których nie wprowadzono ani danych o numerze DOI, ani linku do strony zawierającej informację o publikacji, ale na podstawie wprowadzonego poprawnie numeru ISBN system wygenerował dla nich link do strony www (nie ma wpływu na migrację danych).

Wyjaśnienie: Na podstawie podanego poprawnego numeru ISBN, pole URL zostało automatycznie uzupełnione przez Hub Migracyjny. Importer Publikacji może wprowadzić inny adres www lub numer DOI w Module Sprawozdawczym PBN. Może również zaakceptować sugerowany przez Hub, adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji lub informacje o publikacji – nie musi wtedy dokonywać żadnych korekt.

Przypominamy, że podanie DOI lub adresu strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji albo adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji jest obowiązkowe na podstawie rozporządzenia o POL-on.


Niepewne mapowanie języka – zwraca wyniki dla publikacji, w których nie został wprowadzony język publikacji (lub został wprowadzony niepoprawnie), ale Hub Migracyjny uzupełnił go na podstawie tytułu publikacji (błąd nie ma wpływu na migrację danych).

Wyjaśnienie: Należy zweryfikować poprawność języka, który został automatycznie zasugerowany przez Hub Migracyjny. Jeśli jest błędny należy go poprawić, jeśli nie – nie ma konieczności podejmowania żadnych działań.


Publikacje przekreślone:

Publikacja nie zostanie przeniesiona ze względu na niezgodność z rozporządzeniem (§ 2 ust. 10 pkt 4a, 5a)

Publikacja nie zostanie przeniesiona ze względu na niezgodność z rozporządzeniem (§ 2 ust. 10 pkt 4a, 5a i § 2 ust. 10 pkt 5b

Publikacje z brakującą informacją o numerze DOI lub adresie strony internetowej do tekstu publikacji/linku do informacji o publikacji, a także monografie z brakującym numerem ISBN, nie mogą zostać przeniesione do PBN 2.0 ze względu na niespełnianie warunków określonych w rozporządzeniu o POL-on. Niepodjęcie żadnych działań związanych z uzupełnieniem brakujących danych będzie skutkowało tym, że publikacje nie zostaną zmigrowane do PBN 2.0.

Aby publikacje mogły znaleźć się w systemie PBN 2.0 należy dokonać ich edycji i uzupełnić wymagane pola.